top of page

MIQRANTLAR BİRLİKİ - MU

* ŞƏKSİN HÜQUQİ ADI : MIQRANTS BİRLİK - MU ;

  TİCARƏT ADI: İNSAN HÜQUQLARI ÜÇÜN MIQRANTLAR BİRLİKİ (MUFHR),   WORLD HQ, İRELANDİYA.

Miqrantlar İttifaqı -MU / MUFHR, miqrantlara beynəlxalq səviyyədə kömək etmək üçün bütün dünyada BMT-nin Mərkəzi Komandanlığı / UNNSC, Ümumdünya Hq, İrlandiya~ nəzdində BMT-nin İxtisaslaşdırılmış Agentliyi kimi fəaliyyət göstərəcək.

MU-nun Milli Bölmələri Miqrantların Hüquqlarına tam dəstək verəcəklər.

*MİQRANTLAR BİRLİKİNİN (MU) rəsmi Facebook səhifəsi: https://www.facebook.com/MigrantsUnion/

*Miqrantlar İttifaqının (MU) rəsmi e-poçt ünvanı, Dünya Baş Qərargahı, İrlandiya:  

migrantsunion@gmail.com

1) BÜTÜN MU QLOBAL İDARƏETMƏ MƏLUMƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

AXTAR

2) BÜTÜN MU QLOBAL ÜZVLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

AXTAR

3) BÜTÜN MU KÖNÜLLÜLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

AXTAR

4) BÜTÜN MU MƏSLƏHƏTLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

AXTAR

5) BÜTÜN MU DÖVLƏT ƏLAQƏ ZAMANLARINI BURADA DEYİL: 

AXTAR

6) BÜTÜN MU MƏŞĞULLUQ DƏSTƏK MƏLUMATLARINI BURADA YOXLAYIN: 

AXTAR

7) BÜTÜN MU HÜQUQİ DƏSTƏK İŞÇİLƏRİNİ BURADA YOXLAYIN: 

AXTAR

8) BÜTÜN MU SƏFİRLİKLƏRİNİN ƏLAQƏLƏRİ İŞÇİLƏRİNİ BURADA YOXLAYIN: 

AXTAR

9) BURADA BÜTÜN MU İMQRASİYA ƏLAQƏLƏRİ MƏLUMATLARINI DOĞRULAYIN: 

AXTAR

10) BÜTÜN MU İCTİMAİYYƏTƏ ƏLAQƏLƏR İŞÇİLƏRİNİ (PRO) BURADA TƏQQİD EDİN: 

AXTAR

11) BURADA BÜTÜN QEYRİQRANT DƏSTƏKÇİLƏRİNİ DOĞRULAYIN: 

AXTAR

12) BÜTÜN MU GÖRÜŞLƏRİNİ VƏ TƏDBİRLƏRİN TƏŞKİLATÇILARINI BURADA DEYİL: 

AXTAR

13) BÜTÜN MU XƏBƏRLƏRİ VƏ MEDİYA DANIŞMALARINI BURADA DEYİL: 

AXTAR

14) BÜTÜN MU XÜSUSİ EHTİYACLARININ ANALİZİ İŞÇİLƏRİNİ YOXDURUN  BURADA: 

AXTAR

15) BÜTÜN MU INT TƏLƏBƏLƏRİNƏ DƏSTƏK MƏMƏKSƏLƏRİNİ YOXDURUN  BURADA: 

AXTAR

16) BÜTÜN MU MƏLUMAT MƏLUMATLARINI YOXDURUN  BURADA: 

AXTAR

17) BÜTÜN MU NƏŞRİYYAT İŞÇİLƏRİNİ YOXDURUN  BURADA: 

AXTAR

18) BÜTÜN MU XARİCİ İŞLƏRİ İŞLƏRİNİ YOXDURUN  BURADA: 

AXTAR

19) BÜTÜN MU DAXİLİ AUDİTORLARINI YOXLAYIN  BURADA: 

AXTAR

20) BÜTÜN MU BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR ZƏBƏRLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

AXTAR

21) BÜTÜN MU XARİCİ ŞƏHKƏLƏRƏ ƏLAQƏLƏR İŞÇİLƏRİNİ BURADA YOXLAYIN: 

AXTAR

22) BÜTÜN MU IT DƏSTƏK MƏLUMATLARINI BURADA DEYİL: 

AXTAR

23) BÜTÜN MU FİLİALI MÜDƏRÇƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

AXTAR

24) BÜTÜN MU RESURS MENECERLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

AXTAR

25) BÜTÜN MU XƏZİNƏCƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

AXTAR

26) BÜTÜN MU TƏLƏBƏLƏR BİRLİKLƏRİ ƏLAQƏLƏRİ İŞÇİLƏRİNİ BURADA YOXLAYIN: 

AXTAR

27) BÜTÜN MƏRruzəÇİLƏRİNİ BURADA DEYİL: 

AXTAR

28) BURADA BÜTÜN MU MÜNQİFƏLƏRİN HƏLL EDİLMƏSİ MƏNƏCƏRLƏRİNİ TƏQİQ EDİN: 

AXTAR

29) BÜTÜN MU MOTİVASİYA MENECERLƏRİNİ BURADA DEYİL: 

AXTAR

30) BÜTÜN MÜZİQ SAĞLAMLIĞINA DƏSTƏK ZAMANLARINI BURADA DOĞRULAYIN: 

AXTAR

31) BÜTÜN MU HR menecerlərini BURADA DOĞRULAYIN: 

AXTAR

32) BÜTÜN MU SATIŞ VƏ MARKETİNQ MENECERLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

AXTAR

33) BÜTÜN MU BÜDCƏ VƏ XƏRCLƏR İDARƏÇİLƏRİNİ BURADA YOXLAYIN: 

AXTAR
bottom of page