top of page

TWLF IGO XİDMƏTLƏRİ

DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU / TWLF IGO, WORLD HQ, İRELANDİYA VƏ ONUN DÜNYA ÜZRƏ BÜTÜN SEKTORLARDA ÇALIŞAN BÜTÜN TÖRƏMƏLƏRİ: 

* 1) İCTİMAİYƏ YARDIM  SEKTOR.

* 2) ÖZƏL SEKTORA YARDIM .

* 3)  KORPORATİV YARDIM  SEKTOR.

* 4) İCMALARA YARDIM .

* 5)  YARDIM EDƏN TƏŞKİLATLAR.

* 6) YARDIM İTTİFAQLARI .

* 7) BİZNESƏ YARDIM .

* 8) Qeyri-kommersiya təşkilatlarına kömək.

* 9) XEYDİYYƏTƏ KÖMƏK  ORGS.

* 10) TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNƏ YARDIM .

* 11) SİYASİ TƏŞKİLATLARA YARDIM .

* 12) KÖMƏK EDƏCƏK MÜƏTƏKƏKİLLƏR .

* 13) İŞ VERƏNLƏRƏ YARDIM .

* 14)  İŞÇİLƏRƏ KÖMƏK.

* 15) İHRACATÇILARA YARDIM .

* 16)  İdxalçılara kömək.

* 17) E-TİCARƏTƏ YARDIM .

* 18) KOMLARA YARDIM .

* 19) SATICILARA YARDIM .

* 20) TƏQDİMATÇILARA KÖMƏK.

* 21) İNVESTORLARA YARDIM .

* 22) EKSPERTLERƏ KÖMƏK.

* 23) DÖVLƏT BÖLMƏLƏRİNƏ YARDIM .

* 24)  DÖVLƏT MƏMULLARINA YARDIM .

* 25) tənzimləyicilərə kömək .

* 26) SİYASƏT YAPILANLARA YARDIM .

* 27) QANUNVERİCİLƏRƏ YARDIM .

* 28) HÜQUQİYYƏT MƏSƏKALLARINA YARDIM .

* 29) HÜQUQ MÜHAFİZƏ ORQANLARINA YARDIM .

* 30) TƏHLÜKƏSİZLİK XİDMƏTLƏRİNƏ KÖMƏK.

* 31) HAZIR VƏ KEÇMİŞ HƏRBİLƏRƏ YARDIM .

* 32) DİPLOMATLARA YARDIM .

* 33) SƏFİRLƏRƏ YARDIM .

* 34) HÜQUQİ İDARƏÇİLƏRƏ YARDIM .

* 35)  DÜNYA ÜÇÜN HÜQUQİ YARDIM ÜÇÜN YARDIM .

* 36)  MİLLİ VƏ CİNAYƏT İŞLƏRİNİN MİLLİ VƏ BEYNƏLXALQ HƏLLİNƏ KÖMƏK.

* 37)  HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏRİN SÜRƏTLİ HƏLLİNƏ YARDIM EDİR.

* 38)  ƏDALƏTLİ SEÇKİ KEÇİRMƏK ÜÇÜN HÖKMƏTLƏRƏ YARDIM EDİLİR.

* 39)  Həddindən artıq bürokratiyanın qarşısının alınmasına köməklik.

* 40)  YAXŞI İDARƏETMƏNİ TƏMİN ETMƏYƏ KÖMƏK EDİLMƏK.

* 41)  DÜNYA ÜZƏRİNDƏNİ İNSANLARA YARDIM ETMƏK.

* 42)  DÜNYA ÜZERİNDƏ TƏLƏBƏLƏRƏ KÖMƏK.

* 43)  SOSİAL SAHİBKARLARA YARDIM  .

* 44)  BÜTÜN SAHƏLƏRƏ KÖMƏK  .

* 45)  BÜTÜN SƏNAYƏÇİLƏRƏ KÖMƏK  .

* 46)  KIBER CİNAYƏTİN QARŞISINI ALMAQDA KÖMƏK  .

* 47)  FRELANCERLƏRƏ KÖMƏK  .

* 48)  M&E (GÖRÜŞ VƏ TƏDBİRLƏR) YARDIM .

* 49)  OT KÖKLƏRİNƏ KÖMƏK  HƏRƏKƏTLƏR  .

* 50)  YARDIM AR-GE (TƏDQİQAT & İNKİŞAF) BÖLÜMƏSİ .  

* 51)  KÖMƏK  ÜÇÜN  RTD  (ARAŞDIRMA VƏ TEXNOLOJİ İNKİŞAF)  FƏALİYYƏTLƏR.

* 52)  KÖMƏK  YERLİ HÖKUMƏTLƏR  .

* 53)  KÖMƏK  İmmiqrasiya MƏSƏLƏLƏRİ.

* 54)  KÖMƏK  KƏND İNKİŞAFI.

* 55)  ÖLKƏNİN VƏ ŞƏHƏRİN İNFRA STRUKTURUNUN İNKİŞAFINA KÖMƏK EDİLMƏK  .

* 56)  MEGA ŞƏHƏRLƏRİN İNKİŞAF EDİLMƏSİNƏ KÖMƏK   .

* 57)  KRAL EVLƏRİNƏ YARDIMIN UZATILMASI  .

* 58)  SUVEREN ŞƏKİLLƏRƏ YARDIM.

* 59)  ELITALARA VƏ SUVERENLƏRƏ KÖMƏK  .

* 60)  SOSİAL MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİNƏ KÖMƏK EDİLİR  .

* 61)  TERRORİZMƏ KÖMƏK  FƏALİYYƏTLƏR  .

* 62)  YARDIMCI XƏBƏRLƏR KANALLARI,

ÇAP MEDİA, SOSİAL MEDİA,

HƏQİQƏTİ TƏMSİL ETMƏK ÜÇÜN NƏŞİRLƏR.

* 63)  İCTİMAİ MƏRAFƏLƏRİ QARŞI VERMƏK.

* 64)  DÖVLƏT VƏ TƏŞKİLATLARA KÖMƏK 

DÜNYA ÜÇÜN MÜSTƏQİL SORĞU.

* 65)  DÖVLƏT VƏ TƏŞKİLATLARA KÖMƏK 

FƏLAQƏLƏR DÖVRÜ &

DÜNYA ÜZRƏ Fövqəladə Hallar.

* 66)  DÜNYA ÜÇÜNCƏ BÜTÜN SÜLÜŞ MƏHKƏMƏLİ MİSYONLARA KÖMƏK ETMƏK.

* 67)  BÜTÜN ÖLKƏLƏRƏ YARDIM OLARAQ 

ƏSASINDA BEYNƏLXALQ MÜŞAHİDƏÇİ 

SEÇKİLƏR VƏ HAKİMİYYƏTİN BEYNƏLXALQ ÜZRƏ SEÇKİLƏRDƏN SONRA SAHİB YOLDA HÖKUMƏTƏ KEÇMƏSİ.

* 68)  HƏMİNİN QARŞISINI ALMAĞA KÖMƏK EDİR 

YANLIŞ MƏLUMAT, DİZİNFORMASİYA,

SAXTA XƏBƏRLƏR, NİFRAT ÇIXIŞLARI VƏ YALANLAR  DÜNYAYA YAYILIR.

* 69)  İRQÇİLMƏNİN, AYRI-SINCILIĞIN QARŞISINI ALMAĞA KÖMƏK EDİLİR  DÜNYADA.

* 70)  İNSANLARA İNKİŞAF ETMƏK 

LİDERLİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ  DÜNYADA.

* 71)  ONLARA ƏSASLANAN MƏSLƏHƏT YOLU İLƏ KÖMƏK EDƏN TƏŞKİLATLARA 

ANALİZ EHTİYACI VAR .

* 72)  İRQÇİLMƏNİN, AYRI-SINCILIĞIN QARŞISINI ALMAĞA KÖMƏK EDİLİR  DÜNYADA.

* 73)  DÜNYADA MENTORLARA YARDIM.

* 74)  MENTEƏLƏRƏ KÖMƏK  DÜNYADA.

* 75)  KÖNÜLLÜLƏRƏ YARDIM EDİR 

BİZİM YÜKSƏKLİK PROQRAMLARIMIZ.

* 76)  MÜŞTƏRİLƏRƏ, ISTEHLAKÇILARA VƏ  SİNOPSİS İLƏ Maraqlı tərəflər

EKSPERTLERİN RƏYYİ YA 

Peşəkar Məsləhət  DÜNYADA.

* 77)  HÖKUMƏTƏ KÖMƏK  VASİTƏ 

DIPLOMATİK XİDMƏTLƏR. 

* 78)  HƏLLİNƏ KÖMƏK 

BEYNƏLXALQ MƏSƏLƏLƏR

İGO DİPLOMATLARI TƏRƏFİNDƏN PROFESSİONAL DİPLOMATİYA YOLUYLA.

* 79)  DİNİ İCMALARA YARDIM  .

* 80)  BÜTÜN DÜNYADA BİRBAŞA DƏSTƏK PROQRAMLARIMIZLA İNSANLARA KÖMƏK OLMAQ  .

* 81)  KORRUPSİYA QARŞI FƏALİYYƏTLƏRİNƏ YARDIM EDİLMƏSİ  .

* 82)  ƏDALƏTLİ HƏKİMƏLƏRİN BƏRPA EDİLMƏSİNƏ KÖMƏK  .

* 83)  MƏSULİYYƏTİN BƏRPA EDİLMƏSİNƏ KÖMƏK  .

* 84)  DÜNYA ÜZERİNDƏN BƏRƏCƏLƏRDƏN ÇƏKİLƏNLƏRİN İFREDİ ZÜLÜMLƏRİNDƏN İNSANLARA KÖMƏK  .

* 85)  İSTƏNİLƏN ZAMAN HÖKMƏT KİMİ ASANLIQ ETMƏK

QLOBAL ÜZRƏ HAKİMİYYƏTİN KEÇİŞİ ÜÇÜN LAZIMDIR  .

* 86)  İNSANLARA DÖVLƏTİ TUTMAQDA KÖMƏK EDİLİR  DEPTS  VƏ YA DÖVLƏT VƏ YA DÖVLƏT MƏMULLARI HESABAT VERİR

YANLIŞ İŞLƏRİ VƏ BƏRPA EDİLMƏSİ ÜÇÜN

YAXŞI   BÜTÜN MİLLƏTLƏR ÜÇÜN İDARƏETMƏ.

* 87)  BEYNƏLXALQ TİCARƏTƏ YARDIM.

* 88)  LAZIM OLDUĞUNDA HÜQUQ MÜHİFƏSİ VƏ İCTİMAİ MÜDAFİƏ ORTALARI VASİTƏLƏRİ VASİTƏSİNDƏ SÜLÜŞÜ TƏMİN EDƏN BÜTÜN MİLLƏTLƏRƏ KÖMƏK ETMƏK.

* 89)  YÜKSƏK KORRUPSİYONLU ŞƏXSİN HƏBS EDİLMƏSİ VƏTƏNDAŞLARA MƏCBUR EDİLMƏK İLƏ İCTİMAİYƏ KÖMƏK

VƏ YA DÜNYA ÜZRƏNİN LAZIM OLDUĞUNDA.

* 90) DÜNYA ÜÇÜNCƏ PULSUZ PULSUZ ALMALARA NƏZARƏT .

* 91) NİFRƏT ÇIXIŞLARI, İRQÇİLİK, FAKE XƏBƏRLƏR VƏ CİNAYƏT FƏALİYYƏTLƏRİ, KORRUPSİYA  BÜTÜN MİLLƏTLƏR ÜÇÜN BÜTÜN PLATFORMALARA ONLAYN VƏ HƏMÇİNƏ MONİTORİNQ  DÜNYADA .

* 92) 'TWLF ALTINDA  LƏNİQİYYƏT NAZİRLİYİ' BİZ DƏ MÜXTƏLİF NÖVLƏRƏ BEYNƏLXALQ NÖVLƏRƏ İCARƏ VERƏCƏK 

DÜNYANIN YAXŞI EDİLMƏSİ ÜÇÜN İCAZƏLƏR / LİSENZİYALAR  .

bottom of page